CELE FUNDACJI

1450394086_button_ok1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu w zakresie:

 • kultury i sztuki
 • kultury fizycznej i sportu
 • nauki i edukacji,
 • oświaty i wychowania
 • ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia
 • promocji i działalności wolontariatu

a w szczególności:

 1. Wsparcie rozwoju osobistego, intelektualnego, duchowego i finansowego dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Rozwój i wsparcie edukacji i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i przedsiębiorczości;
 3. Propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej;
 4. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej a szczególnie rodzinom wielodzietnym;
 5. Wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej;
 6. Wspieranie rodziny i rodzicielstwa, systemu pieczy zastępczej oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 7. Inspirowanie, wspieranie i organizacja działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 8. Podejmowania i umacniania inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych, na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, w szczególności z rodzin wieloproblemowych;
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa;
 10. Wspieranie, rozwój i upowszechnianie edukacji domowej ; integracja środowiska oraz wszechstronna pomoc dzieciom oraz rodzicom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w ramach edukacji domowej;
 11. Zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej oraz upowszechnianie innowacyjnych programów edukacyjnych;
 12. Upowszechnianie narzędzi przygotowujących/wdrażających w proces edukacji ustawicznej;
 13. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu;
 14. Zwiększenie świadomości społecznej w temacie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz promocja  zdrowego stylu życia;
 15. Wspieranie i upowszechnianie ekologicznego stylu życia;
 16. Promocja i organizacji wolontariatu;
 17. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
 19. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.